Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Osiemnasta

Lekcja:  Osiemnasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Kościół Święty, Papież, Biskupi – Artykuł dziewiąty  Składu Apostolskiego „…Wierzę w Święty Kościół powszechny …”

 1. Czy Pan Jezus jeszcze przebywa z nami? (3)

Tak, Pan Jezus przebywa z nami przez swój Kościół święty. Kościół bowiem prowadzi dalej Jego posłannictwo, ucząc nas, udzielając nam łask, a nawet dając nam Jego żywą Osobę

I KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

 1. Co to jest Kościół? (1)

Kościół jest to społeczność wszystkich chrześcijan, założona przez Pana Jezusa, rządzona przez Papieża i biskupów, będących w łączności z Papieżem

Uwaga – Pan Jezus, który założył Kościół, pozostaje jego niewidzialną Głową. Przed Wniebowstąpieniem swoim ustanowił Pan Jezus głowę widzialną – św. Piotra

 1. Kiedy ustanowił Pan Jezus św. Piotra głową swego Kościoła? (3)

Pan Jezus ustanowił św. Piotra głową Kościoła, gdy mu powiedział: „Tyś jest Piotr-Opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój, tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Paś owca moje, paś baranki moje”. To znaczy bądź głową i wiernych i pasterzy.

II PAPIEŻ

 1. Kim jest Papież? (1)

Papież jest następcą św. Piotra, namiestnikiem Chrystusa Pana i widzialną głową Kościoła

Uwaga – Papieża nazywamy też „Ojcem św.” Jest on, bowiem ojcem wszystkich biskupów i wiernych

 1. Jaką władzę posiada Papież? (3)

Papież posiada władzę nauczania, władzę rządzenia całym Kościołem i władzę sądzenia pasterzy i wiernych

 1. Czy Papież może się mylić? (2)

Papież nie może się mylić wtedy, gdy naucza cały Kościół, w co należy wierzyć i jak należy żyć, aby dostąpić zbawienia. Jest on wtedy nieomylny

 1. Jakie obowiązki mają pasterze i wierni względem Papieża? (3)

Pasterze i wierni mają obowiązek miłować Papieża jak ojca i powinni mu być posłuszni we wszystkim, co nakazuje w imieniu Pana Jezusa

III BISKUPI

 1. Kim są biskupi? (1)

Biskupi są następcami Apostołów, upoważnionymi przez Papieża do sprawowania rządów w swoich diecezjach

Uwaga – diecezją nazywamy pewien obszar kraju oddany biskupowi pod opiekę

 1. Kiedy ustanowił Pan Jezus Apostołów i ich następców pasterzami w Kościele? (3)

Pan Jezus ustanowił Apostołów i ich następców – biskupów pasterzami w Kościele gdy im zlecił: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… Oto ja z wami jestem po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

 1. Kto pomaga biskupom w ich pracy apostolskiej? (2)

Biskupom w ich pracy apostolskiej, pomagają kapłani, a przede wszystkim księża proboszczowie, postawieni przez biskupów na czele poszczególnych parafii

 1. Jakie obowiązki mają wierni wobec biskupów i kapłanów?(3)

Wierni powinni swych biskupów i kapłanów szanować, być im posłuszni i pomagać im w ich pracy apostolskiej

 1. W jaki sposób wierni powinni pomagać duszpasterzom w ich pracy apostolskiej? (3)

Wierni powinni pomagać duszpasterzom w ich pracy apostolskiej w ten sposób, że sami stają się apostołami pod ich kierunkiem i że wspierają Kościół materialnie.

Uwaga – Świętopietrze jest to ofiara pieniężna składana raz na rok i przeznaczona przez wiernych dla Stolicy Apostolskiej. Złożenie tej ofiary jest obowiązkiem wiernych, gdyż wymaga tego sprawiedliwość i wdzięczność. Każdy wierny w miarę swych możliwości powinien złożyć ofiarę

 1. Jak nazywamy apostolstwo świeckich pod kierunkiem biskupów? (3)

Apostolstwo świeckich pod kierunkiem biskupów nazywamy Akcją Katolicką

Uwaga – Poprzez różne organizacje Akcji Katolickiej katolicy powinni być apostołami w fabryce, w biurze, na wsi i we wszystkich środowiskach, gdzie się znajdują. Nawet dziecko może brać czynny udział w pracach Akcji Katolickiej, wstępując do Kół Ministrantów i do Krucjaty Eucharystycznej

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: