Rodzina

Zadania rodziny chrześcijańskiej

Rozpoczynamy publikację cyklu katechez pod redakcją ks. Bogusława Wolańskiego. Katechezy przygotowywały do rozpoczynającego się 16 maja 2015 w Krzeszowie Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej. Hasło Kongresu to „Rodzina wspólnotą życia i miłości”.

ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – WPROWADZENIE

Myślę, że każdy z nas dobrze pamięta opis stworzenia świata, znajdujący się na początku Biblii, w Księdze Rodzaju. W kolejnych dniach Bóg stwarzał poszczególne elementy świata, wyposażając go w niezbędne rośliny, zwierzęta itp. Na końcu, zanim odpoczął, stworzył człowieka: „I stworzył Bóg ludzi na swój obraz: na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rdz 1,27). Następnie zaczął błogosławić ludziom, wymieniając przy tym zadania, jakie mają wypełnić: bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi (por. Rdz 1,29). Człowiek od początku swojego istnienia wie, że jego zadaniem jest rozmnażanie się, zaludnianie ziemi i czynienie jej sobie poddaną. Został do tego stworzony i obdarowany przez Boga potrzebnymi przymiotami.

Znamy różne przedmioty czy sytuacje, które zaistniały po to, by wypełnić konkretne zadanie. Przykładowo żołnierz wysłany na misję pokojową ma za zadanie zabiegać o pokój; ksiądz w konfesjonale ma za zadanie słuchać spowiedzi i – jeśli to możliwe – udzielać rozgrzeszenia; nauczyciel w szkole ma za zadanie pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci i dobrze nauczać swojego przedmiotu.
Zapytajmy zatem, jakie zadanie stoi przed rodziną chrześcijańską? W jakim celu Bóg powołał ją do istnienia? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w trzeciej części adhortacji apostolskiej Familiaris consortio św. Jana Pawła II. W swoim tekście Ojciec Święty uświadamia nam najpierw, że rodzina została utworzona jako głęboka wspólnota życia i miłości i ma coraz bardziej stawać się wspólnotą życia i miłości w „dążeniu”, które znajdzie swoje ostateczne spełnienie w królestwie Bożym. Następnie stwierdza, że w perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej, istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość. Stąd wynika podstawowe zadanie rodziny: jest to misja przyjmowania, strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości. Nie ma dla rodziny chrześcijańskiej nic ważniejszego. W takim celu istnieje.
Z tego podstawowego zadania rodziny chrześcijańskiej wynikają cztery zadania szczegółowe, które zostały wyakcentowane w Familirais consortio. Brzmią one następująco:

– tworzenie wspólnoty osób,

– służba życiu,

– udział w rozwoju społeczeństwa,

– uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.

Jeśli rodzina nie wykonuje tych zadań, oznacza to, że nie rozumie, kim być powinna lub tylko udaje rodzinę. Możemy zauważyć, że do wypełnienia tych zadań potrzebna jest świadomość, ale także czas. W ciągłym pośpiechu niczego dobrego nie dokonamy, będzie się nam tylko wydawało, że jesteśmy rodziną. Imponują mi znajome rodziny, a zwłaszcza ich głowy – mężczyźni, którzy starają się w weekend, a szczególnie w niedzielę, nie pracować. Wiem, że mogliby wziąć dodatkowe godziny, więcej zarobić, jednak nie korzystają z tego. Rezygnują z dodatkowego zysku tylko po to, by być ze swoimi bliskimi, by dobrze wychować swoje potomstwo. Wielką wartość ma dla nich wspólnie spędzony czas, zwłaszcza w niedzielę.

Zapamiętajmy: Rodzina chrześcijańska ma swoje zadania, które wyznaczył jej Bóg. Jej podstawowym zadaniem jest misja przyjmowania, strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości. Z tej misji wynikają cztery szczegółowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób; służba życiu; udział w rozwoju społeczeństwa; uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Jeśli rodzina nie wykonuje tych zadań, oznacza to, że nie rozumie kim być powinna lub tylko udaje rodzinę.

Photo: Kevin Cramer 2012 / Source / CC BY

O autorze

ks. Bogusław Wolański

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Legnickiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

Leave a Reply

%d bloggers like this: