Ewangelia i Ty

Ewangelia i Ty – 27 lutego

Komentarz do Ewangelii z dnia 27 lutego 2019

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Słowa Ewangelii według świętego Marka (9, 38-40)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

2 komentarze

 • Stefan Radziszewski.
  Uczniowie Pana Jezusa Chrystusa
  jesteśmy Dziećmi Boga, a nie chrześcijanami – bo tak mówi Słowo Boże czyli Biblia!
  Rzymian:8:14-17
  BÓG I JEGO DZIECI.
  14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.* 15 Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa,* w którym wołamy: Abba, Ojcze!
  16 Ten to Duch* świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
  17 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko* razem
  z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
  Amen!

  Drogi bliźni.
  Ani ta umarła Brigida, ani ta umarła Teresa, Ciebie nie Zbawi.
  Powt:Prawa:18:10-14
  Ks:Jeremiasza:17:5-15
  Ja jestem zmartwychwstanie i żywot;
  kto we mnie wierzy,
  choćby i umarł żyć będzie.
  A kto żyje i werzy we mnie nie umrze na wieki.
  Czy wierzysz w to?
  Ew:św:Jana:11:25b-26:

  37b Co mamy czynić, mężowie bracia?
  A Piotr do nich:
  38 Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha: Dzje:Apst:4:37b-38:

  Czy masz życie
  Wieczne?
  📖DOBRA NOWINA🌿🕊️
  W Biblii, w Świętym Słowie Bożym jest napisane, jak osiągnąć życie wieczne.

  Gdyż wszyscy zgrzeszyli
  i brak im chwały Bożej.
  (List św. Pawła do
  Rzymian 3.23).

  Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
  (List św. Pawła
  do Rzymian 6:23).

  Jednak Jezus Chrystus, bezgrzeszny
  (1 List św. Piotra 2:22), wieczny Syn Boży, stał się człowiekiem
  (Ewangelia wg/
  św..Jana 1:1,14)
  i zmarł, by zapłacić karę
  za nasze grzechy.
  Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to,
  że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
  (L.św:Pawła do Rzmy;5:8).
  Jezus Chrystus umarł
  na krzyżu
  (E;wg św:Jana 19:31-42)
  biorąc na siebie karę, na którą my zasłużyliśmy
  (2 List św. Pawła
  do Kor:5:21).
  Trzy dni później Jezus zmartwychwstał
  (1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4)

  Bóg Ciebie Kocha;
  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
  Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat,
  lecz aby świat był przez niego zbawiony.
  (Ew:wg św.Jana 3:16-17).

  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go z martwych wzbudził,
  będziesz zbawiony.
  Albowiem sercem wierzy
  się ku usprawiedliwieniu,
  ustami wyznaje się ku zbawieniu.
  (List św. Pawła do
  Rzymian 10:9).
  Wiara w to, że Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, czego nam potrzeba do zbawienia, jest jedyną drogą do życia wiecznego!
  Nauka religijna tradycja przodków świeci którzy umarli nikogo nie zbawią. Jedynym Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus.Amen!

  Zbawienie Wykonało się 2000 LAT temu na krzyżu Golgota.Alleluja!

  8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
  A to pochodzi nie od was, darem to Bożym jest:
  9 Nie z uczynków, aby
  się nikt nie chlubił.
  Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do
  których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
  (List św. Pawła do
  Efezjan:2:8-9).

  Proszę zaproś teraz do swojego serca i swojego życia Jezusa Chrystusa
  i uczyń za swojego, Pana
  i Zbawiciela, oto prosta modlitwa. Jedynie wiara w Chrystusa może cię (nas) zbawić:
  Proszę wyznaj Bogu swoją wiarę w Niego i podziękować Mu
  za troskę o twoje (nasze) zbawienie. Amen!”
  Nie odkładaj swojej decyzji na jutro, bo nikt z nas
  nie wie kiedy Bóg, nasz Ojciec Abba wyśe Swojego Syna, a naszego Zbawiciela na ziemię po Swój Kościół.

  Czy zdecydowałaś
  się uwierzyć w Pana Jezusa
  ze względu na to, co przeczytałeś
  tutaj? Jeśli tak, proszę, módl się codziennie Słowem Bożym, w osobistej społeczności
  ze swoim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem.
  Amen!
  Drogi Ojcze, jestem grześnikiem, popełniłem wiele złych rzeczy w moim życiu. Nie jestem w stanie zasłuźyć na zbawienie. Przepraszam Cię za moje grzechy, Proszę wybacz mi.
  (żałuj za nie)
  Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, został pochwycony i Zmartwychwstał. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca, zbaw moja duszę od piekła. Według Twego Świętego Słowa Źywotawiecznego , czyśca nie ma.
  Proszę zmień moje życie, teraz czynię Cię Jezus moim Panem i Zbawicielem. Pragnę mieć z Tobą społeczność i poznawać Cię osobie. Proszę, napełnił mnie Duchem Świętym i prowadz mnie każdego
  dnia, w tej ziemskiej pielgrzymce życia. Do domu Ojca w niebie.(Ś.Mat:23:9-10
  Dziękuję Panu, że wysłuchałeś moją modlitwę Zbawienia, od teraz jestem dzieckiem Bożym, a moje imię zostało zapisane w Barankowej Księdze żywota. Apokalipsa:Ś:Jan:2011_15.

  Amen!

  Niech łaska i pokój, których źródłem Jest Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.
  Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy cię wspominam w moich modlitwach.
  (List św: Pawła do Filem:3,4:)

  Pozdrawiam Cię drogi mój bliźni
  w miłości Bożej AGAPE i w radości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w bojaźni Bożej.(Izaj:66,2
  Amen!
  4 Mojż:6:22-27
  Kapłańskie błogosławieństwo
  6:22
  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
  6:23
  Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich:
  6:24
  Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;
  6:25
  Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;
  6:26
  Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
  6:27
  Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.

  W imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
  Amen!!!

 • Stefan Radziszewski
  Drogi bliźni, miało być czy zdecydowałeś.
  Serdecznie Przepraszam za literówki.

Leave a Reply

%d bloggers like this: